Algemene voorwaarden

Levering

Levering geschiedt af fabriek of af magazijn van de verkoper, alle goederen reizen voor rekening en risico van de koper, ook wanneer de verzending franco geschiedt.

De verkoper neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de gevolgen van vertraagde leveringen.

Alle gevallen van bedrijfsmoeilijkheden en overmacht in de ruimste zin, geven de verkoper het recht de opdracht te annuleren of de levertijd te verlengen zonder verplichting van nalevering en/of schadevergoeding.

Alle leveringen wordt de vracht doorberekend.

Extra vrachtkosten ontstaan door stremming van scheepvaart-, auto- of spoorwegdiensten, door snel- of expresse verzending of doordat op verzoek van de koper de verzending plaats heeft op andere wijze dan gebruikelijk is, komen voor rekening van de koper.

Reclame

Reclames moeten uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen, worden ingediend. Na deze periode hebben reclames geen recht meer op erkenning. Ook worden geen reclames erkend indien het geleverde op enigerlei wijze verwerkt is.

Retourneren

Goederen worden uitsluitend na akkoord bevinding door de leverancier c.q. verkoper teruggenomen, mits franco, daarbij behoudt verkoper het recht om retournamekosten in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade. Gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Betaling dient te geschieden d.m.v. directe bankoverschrijving, iDEAL of MisterCash/Bancontact.

Prijzen en overige kosten

Prijzen zijn altijd inclusief btw en exclusief vrachtkosten.